SOCIÁLNÍ SÍTĚ
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Akademické funkce: proděkan pro PGS a další formy vzdělávání FSV UK, vedoucí katedry RVS

Odborné zaměření: teorie politiky, politika ve středovýchodní Evropě

Membership: Interní, Katedra Ruských a Východoevropských Studií


Kontakt

Kancelář: J3075

Email: majkkubat@hotmail.com

Telefon: +420251080308

Konzultace: 1.6.2011 (15:00-16:00), 13.6.2011 (15:00-16:00), 21.6.2011 (10:00-11:00), 27.6.2011 (15:00-16:00)
Životopisná data


Studium


2009 habilitační řízení v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně; jmenování docentem politologie k 1.9.2009

1999-2005 postgraduální studium oboru mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK

1994-1999 studium oboru politologie na IPS FSV UK

1993-1994 studium oboru politické vědy na Institutu politických věd Jagellonské university v Krakově


Odborná praxe


Docent na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze.

Od října 2001 externí vyučující na Právnické fakultě UK v Praze.

Od září 2007 učitel na New York University in Prague.

Od září 2009 docent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filosofické Západočeské university v Plzni (od října 2002 odborný asistent tamtéž).


Granty

2007-2008 – řešitel grantu Grantové agentury České republiky Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. ČR a Polsko ve vzájemném srovnání (č. grantu: 407/07/P091)

2005-2006 – člen týmu IMS FSV UK pro grant INTAS Euroasian Political Studies Network: Developing comparative studies of regime transformations in multicultural societes and state- and nation-buildilng in post-Soviet region v rámci programu Transforming Societes – East and West – Network (vedoucí týmu: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.).

2005 – řešitel grantu Grantové agentury University Karlovy Vývoj a proměny státního zřízení Polské republiky ve 20. století (č. grantu: 396/2005/A-SP/FSV).

2000-2003 – člen řešitelského týmu grantu GAČR Volební reformy a stranické systémy: navrhované české změny v mezinárodním srovnání (č. grantu: 407/01/0845)


Autorství knižních publikací

Kubát Michal, Political Opposition in Theory and Central European Practice. Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2010, 193 pp., ISBN 978-3-631-59181-9.

Kubát Michal, Teoria opozycji politycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 162 stran, ISBN 978-83-233-2881-0.

Kubát Michal, Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Dokořán, Praha 2010, 200 stran, ISBN 978-80-7363-285-4.

Kubát Michal, Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie. Dokořán, Praha 2006, 237 stran, ISBN 80-7363-079-6.

Kubát Michal, Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989-2005). Sociologické nakladatelství, Praha 2005, 181 stran, ISBN 80-86429-46-6.

Kubát Michal, Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Dokořán, Praha 2003, 128 stran, ISBN 80-86569-47-0.

Kubát Michal, Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence. Karolinum, Praha 2000, 149 stran, ISBN – 80-246-0133-8.


Spoluautorství knižních publikací:

Balík Stanislav, Kubát Michal, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Dokořán, Praha 2004, 167 stran, ISBN 80-86569-89-6.


Editování knižních publikací

Kubát Michal (ed.), Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Eurolex Bohemia, Praha 2004, 432 stran, ISBN 80-86432-90-4.

Kubát Michal (ed.), Východní rozšíření Evropské unie. Východiska – stav – perspektivy. MPÚ MU, FSV UK, Brno – Praha 2001, 224 stran, ISBN 80-210-2625-1.


Spolueditování knižních publikací

Cabada Ladislav, Kubát Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002, 445 stran, ISBN 80-86432-41-6; 2. vydání: Eurolex Bohemia, Praha 2004, 495 stran, ISBN 80-86432-63-7; 3. vydání: Aleš Čeněk, Plzeň 2007, 456 stran, ISBN 978-80-7380-076-5.

Kubát Michal, Pečinka Bohumil (eds.), Deset let Mladých konzervativců. Sborník k výročí založení. Mladí konzervativci, Praha 2001, 151 stra, ISBN 80-238-8008-X.


Veřejné aktivity


od 2010 proděkan Fakulty sociálních věd UK pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.

od 2010 člen vědecké rady Fakulty sociálních věd UK

od 2010 člen oborové rady pro doktorské studium na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU v Plzni

od 2008 člen Vědecké a redakční rady Centra pro studium demokracie a kultury v Brně

od 2008 člen redakční rady odborného časopisu Studia Territorialia/Acta Universitatis Carolinae

od 2000 členství v České společnosti pro politické vědy (od září 2003 člen výboru ČSPV, od září 2006 člen předsednictva ČSPV)

od 2004 člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue (od července 2007 zástupce šéfredaktora Politologické revue)

od 2004 člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis

od 2003 člen redakčního kruhu odborného časopisu Středoevropské politické studie

2000-2007 - tajemník Institutu mezinárodních studií FSV UK

2001-2003 člen redakčního kruhu Revue Proglas (Měsíčník pro kulturu a politiku, vydavatel: Centrum pro studium demokracie a kultury)

1999-2000 - redaktor odborného periodika INTEGRACE (vydavatel: Občanské sdružení Europeum)

1996-1999 - redaktor odborného periodika PARLAMENTNÍ ZPRAVODAJ (vydavatel: nadace Institut pro demokracii a jednotnou Evropu /IDEU/)

1994-1998 - členství v Akademickém senátu Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze


doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.


Akademické funkce: proděkan pro PGS a další formy vzdělávání FSV UK, vedoucí katedry RVS

Odborné zaměření: teorie politiky, politika ve středovýchodní Evropě

Membership: Interní, Katedra Ruských a Východoevropských Studií


Kontakt

Kancelář: J3075

Email: majkkubat@hotmail.com

Telefon: +420251080308

Konzultace: 1.6.2011 (15:00-16:00), 13.6.2011 (15:00-16:00), 21.6.2011 (10:00-11:00), 27.6.2011 (15:00-16:00)
Životopisná data


Studium


2009 habilitační řízení v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university v Brně; jmenování docentem politologie k 1.9.2009

1999-2005 postgraduální studium oboru mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK

1994-1999 studium oboru politologie na IPS FSV UK

1993-1994 studium oboru politické vědy na Institutu politických věd Jagellonské university v Krakově


Odborná praxe


Docent na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze.

Od října 2001 externí vyučující na Právnické fakultě UK v Praze.

Od září 2007 učitel na New York University in Prague.

Od září 2009 docent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filosofické Západočeské university v Plzni (od října 2002 odborný asistent tamtéž).


Granty

2007-2008 – řešitel grantu Grantové agentury České republiky Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. ČR a Polsko ve vzájemném srovnání (č. grantu: 407/07/P091)

2005-2006 – člen týmu IMS FSV UK pro grant INTAS Euroasian Political Studies Network: Developing comparative studies of regime transformations in multicultural societes and state- and nation-buildilng in post-Soviet region v rámci programu Transforming Societes – East and West – Network (vedoucí týmu: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, Csc.).

2005 – řešitel grantu Grantové agentury University Karlovy Vývoj a proměny státního zřízení Polské republiky ve 20. století (č. grantu: 396/2005/A-SP/FSV).

2000-2003 – člen řešitelského týmu grantu GAČR Volební reformy a stranické systémy: navrhované české změny v mezinárodním srovnání (č. grantu: 407/01/0845)


Autorství knižních publikací

Kubát Michal, Political Opposition in Theory and Central European Practice. Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2010, 193 pp., ISBN 978-3-631-59181-9.

Kubát Michal, Teoria opozycji politycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, 162 stran, ISBN 978-83-233-2881-0.

Kubát Michal, Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Dokořán, Praha 2010, 200 stran, ISBN 978-80-7363-285-4.

Kubát Michal, Vývoj a proměny státního zřízení Polska ve 20. století. Institucionálně politická studie. Dokořán, Praha 2006, 237 stran, ISBN 80-7363-079-6.

Kubát Michal, Demokracie v Polsku. Politický systém Polské republiky (1989-2005). Sociologické nakladatelství, Praha 2005, 181 stran, ISBN 80-86429-46-6.

Kubát Michal, Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Dokořán, Praha 2003, 128 stran, ISBN 80-86569-47-0.

Kubát Michal, Politika v Polsku po roce 1989. Volby, volební systémy a jejich politické konsekvence. Karolinum, Praha 2000, 149 stran, ISBN – 80-246-0133-8.


Spoluautorství knižních publikací:

Balík Stanislav, Kubát Michal, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Dokořán, Praha 2004, 167 stran, ISBN 80-86569-89-6.


Editování knižních publikací

Kubát Michal (ed.), Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Eurolex Bohemia, Praha 2004, 432 stran, ISBN 80-86432-90-4.

Kubát Michal (ed.), Východní rozšíření Evropské unie. Východiska – stav – perspektivy. MPÚ MU, FSV UK, Brno – Praha 2001, 224 stran, ISBN 80-210-2625-1.


Spolueditování knižních publikací

Cabada Ladislav, Kubát Michal a kol. Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002, 445 stran, ISBN 80-86432-41-6; 2. vydání: Eurolex Bohemia, Praha 2004, 495 stran, ISBN 80-86432-63-7; 3. vydání: Aleš Čeněk, Plzeň 2007, 456 stran, ISBN 978-80-7380-076-5.

Kubát Michal, Pečinka Bohumil (eds.), Deset let Mladých konzervativců. Sborník k výročí založení. Mladí konzervativci, Praha 2001, 151 stra, ISBN 80-238-8008-X.


Veřejné aktivity


od 2010 proděkan Fakulty sociálních věd UK pro postgraduální studium a další formy vzdělávání.

od 2010 člen vědecké rady Fakulty sociálních věd UK

od 2010 člen oborové rady pro doktorské studium na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU v Plzni

od 2008 člen Vědecké a redakční rady Centra pro studium demokracie a kultury v Brně

od 2008 člen redakční rady odborného časopisu Studia Territorialia/Acta Universitatis Carolinae

od 2000 členství v České společnosti pro politické vědy (od září 2003 člen výboru ČSPV, od září 2006 člen předsednictva ČSPV)

od 2004 člen redakční rady odborného časopisu Politologická revue (od července 2007 zástupce šéfredaktora Politologické revue)

od 2004 člen redakční rady odborného časopisu Politologický časopis

od 2003 člen redakčního kruhu odborného časopisu Středoevropské politické studie

2000-2007 - tajemník Institutu mezinárodních studií FSV UK

2001-2003 člen redakčního kruhu Revue Proglas (Měsíčník pro kulturu a politiku, vydavatel: Centrum pro studium demokracie a kultury)

1999-2000 - redaktor odborného periodika INTEGRACE (vydavatel: Občanské sdružení Europeum)

1996-1999 - redaktor odborného periodika PARLAMENTNÍ ZPRAVODAJ (vydavatel: nadace Institut pro demokracii a jednotnou Evropu /IDEU/)

1994-1998 - členství v Akademickém senátu Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze